צור קשר
כלכלת המשפחה >> הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך הנישואין

הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך הנישואין

מערך הביטוח הפנסיוני בישראל

מאת דן שפרינצק

בישראל לא קיים חוק המחייב כל אזרח להיות מבוטח בתחומי הביטוח הפנסיוני, אך כבר בשנות המדינה הראשונות נוצרו מסגרות לביטוח פנסיוני, ורוב אזרחי המדינה מבוטחים במידה זו או אחרת. המשותף לכולם כמעט הוא הביטוח במסגרת המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה מי ששילם לביטוח הלאומי עבור 144 חודש, זכאי לביטוחי זיקנה, נכות ופטירה, אך בנסיבות שונות, גם בעלי ותק קטן יותר של תשלומים, זכאים.
הדברים שלהלן נסבים על ביטוחי הרשות - הצבירה הסוציאלית. עם זאת צריך להדגיש כי הסכמים קיבוציים רבים מחייבים מעסיקים לבטח את עובדיהם, כך שבסופו של דבר, רוב אזרחי ישראל משתייכים לגופי הביטוח הפנסיוני מבלי שלמעסיקיהם יש שיקול דעת בדבר צירופם. ההסכמים הקיבוציים מחייבים את צירוף העובדים לקרן פנסיה.

קרנות פנסיה

המבוטחים בקרנות הפנסיה הפרישו במשך שנים רבות 5.5% מהשכר הפנסיוני, ומעסיקיהם הפרישו 12%. לאחר השתלטות הממשלה על קרנות הפנסיה הותיקות ועל נכסי חבריהן, נקבע כי הם יגדילו בהדרגה [עד 2007] את ההפרשות מ-17.5% ל-20.5%, כשהתוספת של 3% נחלקת שווה בשווה בין העובד והמעסיק.
קרנות הפנסיה הותיקות נסגרו בסוף שנת 1994 למצטרפים חדשים [לבד מהמצטרפים בשלושת החודשים הראשונים של 1995, שלהם ניתנה הזכות להצטרף לקרן ותיקה בתנאים פחותים בדרך כלל] ומי שהצטרפו בשנת 1995 או מאוחר יותר, צורפו לקרן פנסיה חדשה.
בקרנות הפנסיה - הותיקות והחדשות - קיימים גם-כן ביטוחי אובדן כושר עבודה [פנסית נכות] ולמקרה פטירה [פנסית שאירים]. יוצא מן הכלל: קיימת תוכנית פנסיה יסוד בקרנות הפנסיה הותיקות, אשר כמעט עברה מן העולם, שבה יש ביטוח זיקנה בלבד לפנסיונר ולבת/בן זוגו במקרה פטירה לאחר הפרישה]. פנסית השאירים בקרנות הותיקות טובה מאד: 40% מהמשכורת הקובעת לאלמנת חבר שנפטר לפני גיל הפרישה לעת זיקנה, לכל החיים, ו-20% לכל ילד, עד שניים, עד גיל 21. לאלמנת/אלמן פנסיונר - 60% מהפנסיה של הנפטר/ת. קרנות פנסיה אלה מעניקות לפי התקנון האחיד פנסיה לאלמן חברה 20% בלבד מהמשכורת הקובעת ולאלמן פנסיונרית 30% בלבד מהפנסיה, אך לפי פסק דין, בקרוב יוחלו השיעורים של אלמנות על אלמנים גם-כן.

משמעות הדווח השנתי,
כיצד האקטואר משערך את הזכויות שנצברו במהלך הנישואין?

אל החבר בקרן פנסיה מגיע בכל שנה דו'ח שנתי בגין זכויותיו בקרן. דוחו'ת אלו מפרטים את תקופות הותק בקרן, את התשלומים שהתקבלו בגין החבר בשנה שחלפה ואת ערכי הפדיון [=סכום החזר הכספים ברוטו אותו יקבל החבר אם יבחר למשוך את הכספים במשיכה הונית].
בעבר, הדוחו'ת השנתיים בכל קרנות הפנסיה החדשות וברוב הותיקות נתנו מידע בגין סכומי הפנסיה שנצברו לחבר עד מועד הדו'ח, אולם החל משנת 2003 כבר לא.
לפי הנחיות משרד האוצר הדוחו'ת אמורים לכלול מידע זה ויש להניח כי לאחר שיאושרו כל תקנות קרנות הפנסיה, מידע זה יחזור אל תוך הדוחו'ת.

פנסיה תקציבית

עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומיות וגופים לא רבים נוספים, מבוטחים בתוכנית הפנסיה התקציבית של המדינה, אך בשנים האחרונות צורפו עובדי המדינה החדשים ועובדי הרשויות המקומיות החדשים אל קרנות הפנסיה, והחל למעשה תהליך היעלמותה של הפנסיה התקציבית שייגמר בעוד שנים רבות.
בתוכנית הפנסיה התקציבית, העובד אינו משלם לתוכנית, ועול התוכנית מוטל כולו על המעסיק. גם המעסיק אינו משלם דבר, אך צובר כל הזמן התחייבויות גדלות והולכות לעובדיו, שמימושן יחל כשיפרשו לפנסיה או אם יאבדו את כושר העבודה לפני כן , או אם ימותו ושאיריהם יהיו זכאים לפנסיה.
הזכרנו לעיל את קרנות הפנסיה ואת תוכנית הפנסיה התקציבית, ולא הזכרנו עדיין את תוכניות ביטוח החיים של חברות הביטוח, וביניהן את התוכניות תחת השם 'ביטוח מנהלים'. כמו-כן לא הזכרנו עדיין את קופות הגמל הבנקאיות ודמויות הבנקאיות [הקרויות 'פרטיות'].

ביטוח חיים [לרבות ביטוח מנהלים]

ביטוח חיים קיים בישראל מקדמת דנא, וביטוח מנהלים החל את חייו בסוף שנות החמישים. ביטוחי מנהלים זהים כמעט לביטוחי החיים האחרים, והם נוצרו במתכונת המתאימה לשכירים בשל תקנות מס הכנסה. ביטוח מנהלים מיועד לשכירים, וביטוח חיים - לעצמאים ולפרטים אחרים.
ביטוח מנהלים נולד כמתחרה לקרן פנסיה: יש בו תוכנית המיועדת לקצבת זיקנה [גימלא], ביטוח למקרה פטירה לפני הפרישה - בסכום חד-פעמי - וביטוח אובדן כושר עבודה הדומה לפנסית נכות בקרן הפנסיה.

גם בגין זכויות בביטוח מנהלים מגיע אל החבר דו'ח שנתי המפרט את:
מועד תחילת הפוליסה [בד'כ], סכומי הכיסויים הביטוחים [ביטוח פטירה, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מוות מתאונה, כיסויים רפואים וכו'], מידע בגין סכום החיסכון בפוליסה וסכום ערך הפדיון. ערך הפדיון הוא סכום החיסכון בהפחתת קנס בו ייקנס החבר אם יחליט למשוך את הכספים לפני סוף תקופת הביטוח, או אם יקפיא את הפוליסה [גם אם לא יימשכו הכספים].
סכום ערך הפדיון מופיע בדו'ח גם בחלוקה לפיצויים ותגמולים.
פירוט התשלומים שהתקבלו בגין החבר בשנה שחלפה.
על רגל אחת - סוגי פוליסות הביטוח והמיסוי:
ניתן בהכללה לחלק את פוליסות הביטוח לשלושה: פוליסות הון, פוליסות קצבה ופוליסות אחרות.

אופן מימוש פוליסת קצבה יכול להתבצע כמפורט:

1. משיכת סכומי החיסכון בסכום הוני חד פעמי, או אז יהיו חייבים סכומי התגמולים [עובד+מעביד] שהופרשו לפוליסה החל מ- 1/2000 במס בשיעור של 35% או שיעור המס השולי של העובד, הגבוה מביניהם.
2. המרת כספי החיסכון בפוליסות לקצבה חודשית [ולפי המסלולים כמפורט בפוליסה] החייבת במס לפי מדרגות מס הכנסה.
3. שילוב ביניהם.

ב- 1/2000 נכנס לתוקפו חוק ההסדרים אשר קבע כי כספי התגמולים אשר ייצברו בפוליסות קצבה החל מה- 1/1/2000 ויימשכו במשיכה הונית [משמע לא יומרו לקצבה] יהיו חייבים במס בשיעור של 35% או בשיעור המס השולי בפרישה של המושך - הגבוה בין השניים. כספי התגמולים שהיו צבורים בפוליסות עד 1/2000 יהיו פטורים ממס.
כספי פיצויים חיבים במס הנמשכים מהפוליסה במשיכה הונית ניתן לפרוס קדימה או אחורה [שנת פריסה אחת על כל 4 שנות צבירה] והסכום הפרוס ימוסה לפי שיעור המס השולי. ניתן לפטור ממס סכום פיצוים מרבי המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים הפטורים [כיום 9,890 ש'ח] במספר שנות הותק בהן הוא נצבר [בחירה בפטור בפיצויים גורעת מהאפשרות לבחור בפטור בפנסיה בגין פנסיה שצמחה באותן שנים].
אופן מימוש פוליסה הונית יכול להתבצע במשיכת סכום הוני חד פעמי כאשר סכום התגמולים פטור ממס וסכום הפיצויים - כמפורט לעיל באשר לפיצויים שנצברו בפוליסת הקצבה.
כספי חיסכון שנצברו בפוליסה הונית עד 2/1/2005 ניתן למשוך בגיל 60 או עם הפסקת עבודה במשך 6 חודשים [כספי החיסכון שייצברו בפוליסה הונית לעצמאי עד 1/2006 ניתן למשוך בנוסף לנ'ל גם עם תום 15 שנות ותק], כספי חיסכון שניצברו לאחר 2/1/2005 [ולעצמאי 1/2006] ניתן למשוך רק בגיל 60.
משיכת כספים מפוליסות שלא לפי התנאים כנזכר לעיל גוררת חיוב במס בשיעור של 35% או בשיעור המס השולי של העובד, הגבוה מביניהם.
הפוליסות האחרות הן בד'כ פוליסות ריסק בלבד [למקרה פטירה], או אובדן כושר עבודה בלבד,
או פוליסות בריאות וכד' אשר המכנה המשותף שלהן הוא שאין חיסכון במסגרתן וממילא הן אינן חלק מאיזון המשאבים.
בכלל, כיסויים ביטוחיים, גם אלו הקימים בפוליסות אשר בצידן חיסכון, אינם מהוים נכס אותו יש לאזן שכן ביטוח הוא זכות המוקנית לפי תשלום, משמע, עם תשלום הפרמיה נרכש הביטוח, עם הפסקת תשלום הפרמיה נפסק גם הביטוח.
עיקרון זה דומה בדיוק לסכום הביטוח בו מבוטח הרכב שכן לא יעלה על הדעת שסכום הביטוח יעמוד לחלוקה בין בני הזוג.

קופות גמל לחיסכון

הכוונה היא לקופות הגמל הבנקאיות ולקופות הגמל דמויות הבנקאיות [הקרויות 'פרטיות'].
במהותן אלה הם תוכניות לצבירת כספים לטווח ארוך, הנהנות מהטבות במיסוי ומאושרות ע'י משרד האוצר.
מטרתן העיקרית היא צבירת הון שיינתן למשיכה בסכום חד פעמי, בסכומים חלקיים או כהכנסה תקופתית לגיל הפרישה.
קופות הגמל הן ישויות משפטיות עצמאיות, נפרדות מהבנק וכפופות להוראות ההסדר התחיקתי, כולל תקנות מס הכנסה [כללים לאישור ולניהול קופות גמל] התשכ'ד 1964.
גם בגין זכויות בקופות הגמל מגיע אל החבר דו'ח שנתי המפרט את:
מועד תחילת צבירת החיסכון [בד'כ].
מידע בגין סכום החיסכון הצבור וחלוקתו לתגמולים ופיצויים [אם הקופה כוללת גם פיצויים].
פירוט התשלומים שהתקבלו בגין החבר בשנה שחלפה.
העקרונות המפורטים לעיל בגין הפוליסות ההוניות זהים לגמרי בקופות הגמל.

ובתחום איזון המשאבים:

כאמור העיסוק שלנו באיזון משאבים כולל את תוכניות הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ונכסים פיננסיים אחרים.
חשוב מאוד...
כי מי שעורך את איזון המשאבים יבין ויתמצא בתוכניות הביטוח הפנסיוני בארץ.
טעות גדולה היא לבחור אקטואר או רו'ח מבלי לוודא כי הם מצויים היטב בשוק הביטוח הפנסיוני.
דוגמאות לנחיצות הכרת המערכת הפנסיונית:
פנסיה - במסגרת הגופים המעניקים פנסיה חודשית, ניתן למנות את הפנסיה התקציבית, פנסיה מקרנות הפנסיה הותיקות 'הגרעוניות' שמחשבות את הפנסיה בשיטת 3 השנים האחרונות, פנסיה מקרנות הפנסיה הותיקות 'הגרעוניות' שמחשבות את הפנסיה לפי שיטת הממוצעים, פנסיה מקרנות הפנסיה הותיקות 'הלא גרעוניות' שמחשבות את הפנסיה בשיטת 3 השנים האחרונות, פנסיה מקרנות הפנסיה הותיקות 'הלא גרעוניות' שמחשבות את הפנסיה לפי שיטת הממוצעים, פנסיה מקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית, ופנסיה מקרנות הפנסיה החדשות.
ההבדלים בחישוב הפנסיה בין הגופים הנ'ל גדולים מאוד, עורך איזון משאבים אשר אינו מתמצא, עלול לשגות בשיעור עצום.
פוליסות ביטוח בחברת ביטוח - קימות פוליסות 'קלאסיות' ופוליסות 'עדיף'. בכל אחת מקבוצות אלו ניתן להבחין בין פוליסות שהתחילו לפני 1990, פוליסות שנולדו בשנת 1990 ופוליסות שהחלו חייהן לאחר 1990, בכל אחת מן הקבוצות המנויות ניתן להבחין בין ההפקדות שהופקדו לפני 1/2000 ולאחר 1/2000.
ישנן עוד הבחנות במסגרת פוליסות ביטוח המנהלים אך די במפורט לעיל כדי להצביע על המקצועיות הנדרשת לפני שניגשים לחישוב.
פירוד בין בני זוג כרוך במציאת פתרון לחלוקת האמצעים הכספיים של בני הזוג, ולעיתים החלוקה משולבת
בנכסים האחרים שצריך לחלק. דוגמה פשוטה לשילוב האפשרי: בתקופת נישואיהם צברו בני הזוג חיסכון של 400,000 ש'ח, יש להם דירה ששווה 350,000 ש'ח, ומכונית ששווה 50,000 ש'ח. אפשר למכור את הדירה והמכונית תמורת 400,000 ש'ח, ולחלק את ה-800,000 ש'ח, ואפשר שאחד מבני הזוג יקבל את הדירה והמכונית, והשני - את ה-400,000 ש'ח, קיימת אפשרות שאחד יקבל את הדירה ו-50,000 ש'ח, והשני - מכונית ו-350,000 ש'ח
לרוב, המציאות אינה מזמנת מקרים כה פשוטים, ופעמים רבות מדובר בתוכניות פנסיה שיש לאחד מבני הזוג או לשניהם, ביטוח מנהלים וביטוח חיים אחר, וכן ייתכן שיש להם יתרות הלוואות אשר לא סולקו עדיין. את ההערכות בתחומי הביטוח הפנסיוני - בעיקר בתחום הפנסיה - מוכרחים לעשות בעזרת אקטואר או כלכלן או רו'ח המתמחים בביטוח פנסיוני.
תחום האקטואריה מעורב בחישוב כאשר מדובר בהבאת סכומים מהעתיד להיום - לא ניתן לחשב ערך פנסיה או מענקים הצפויים להיות משולמים בעתיד ללא שימוש באקטואריה. עם זאת, כאמור לעיל, התעקשות לבחור באקטואר בהשכלתו [ללא בדיקה כי הוא מצוי בתחום הפנסיוני] ולא במומחה המצוי בתחום הפנסיוני יכולה לגרום נזק כבד בחישוב.
בחישוב האקטוארי טמונות הסתברויות תמותה ['תוחלת חיים'], ריבית מוכתבת או שיש להניח, ומשתנים נוספים.
ערכה של תוכנית פנסיה מחושב לפי הצפוי ממנה בעתיד בהתחשב בכספים שהושקעו בה בעבר, וכמעט תמיד אין זהות בין מה שהושקע לבין הזכויות שנצברו, או בין ערך הפדיון שהקרן מדווחת עליו לבין ערך זכויות הפנסיה. קרן פנסיה מדווחת לעתים על סכומים שנצברו אצלה כחיסכון, אך לעולם אין היא מדווחת על ערך הפנסיה שנצבר אצלה.

כיצד משערכים את זכויות הפנסיה החודשית שנצברו בתקופת הנישואין:

כיצד נעשה חישוב הערך הנוכחי של פנסיה עבור אדם אחד?
החישוב לא נעשה לפי תוחלת חיים אלא לפי הסתברויות הישרדות. הסתברויות הישרדות הן גם הבסיס לחישובי תוחלת החיים, משמע החישוב האקטוארי וחישוב של תוחלת חיים מבוססים על אותם מקורות סטטיסטיים - לוחות התמותה.
אילו עורכים את החישוב האקטוארי לפי תוחלת החיים, היה בזה משום הנחה, כי צפויה פנסיה ודאית בסכום חודשי מסויים, עד הגיל הממצה את תוחלת החיים.
כאשר קרן פנסיה עורכת חישוב אקטוארי לאדם, היא לעולם אינה מחשבת לפי תוחלת חיים אלא לפי הסתברויות הישרדות. אדגים זאת בפשטנות-מה - פשטנות שאינה פוגמת בנכונות ההסבר אלא תורמת להבהרת הנושא.
לקרן יש 10,000 חברים בני 65. כל אחד מהם צפוי לפנסיה של 1,000 ש'ח בחודש עד מותו. לפי לוחות התמותה היא יודעת כי 1% מהם ימותו בתוך השנה הקרובה, בשנה שלאחריה ימותו 2.1% וכך הלאה - שיעור הנשרדים יילך ויקטן במשך כל השנים, עד גיל 120.
ואומנם קיימת הסתברות קטנה - קטנה מאד אך קיימת - למות בגיל 120. נניח שטבלאות התמותה מצביעות כי אדם אחד מה- 10,000 צפוי לחיות עד גיל 120. משמע מדובר בשיעור הישרדות של 0.0001 בגיל 120.
יתאר לעצמו הקורא כי קרן הפנסיה בונה טור לכבוד אדם מייצג אחד של הקבוצה, ובו 45 שורות - ל- 45 השנים מגיל 65 עד גיל 120. בטור זה - בכל שנה ושנה [בכל שורה], מצויין שיעור אחר. שיעור זה מציין את הסיכוי של אותו אדם לחיות בכל שנה. שיעור זה מציין את המחויבות הממוצעת של קרן הפנסיה לשלם לאותו אדם בכל שנה את ה- 1,000 ש'ח פנסיה.
משהושלם הטור של ההסתברויות, נוסף לידו טור הפנסיה, שבכל אחת מ- 45 השורות שלו נרשם סכום הפנסיה - בדוגמה שלי - 1,000 ש'ח.
לאחר מכן, מחושב הטור השלישי - מכפלת המספרים בכל שורה - ההסתברות בכל שורת גיל בסכום הפנסיה. נוצר הטור השלישי אשר בו מופיעה 'הפנסיה הודאית'. כך, בדוגמה שלי, הפנסיה הודאית בגיל
120 היא 0.1 ש'ח [ = 0.0001 X 1000 ש'ח]. הפנסיה הודאית בגיל 65 היא 990 ש'ח [ = 0.99 X 1000 ש'ח].
מחושב טור נוסף, אשר בו כל סכום בטור של הפנסיה הודאית [בכל שורת גיל], מהוון בריבית 3% לשנה, אל גיל 65 [מנוכה ממנו ריבית של 3% לשנה, לפי מספר השנים מגיל 65 עד אותה שורת גיל].
סיכום טור זה הוא הערך הנוכחי בגיל 65, של זרם פנסיות בנות 1000 ש'ח בכל חודש עד סוף החיים - משמע בכפוף להסתברויות ההישרדות - כשהוא מהוון לגיל 65.
אם גיל החישוב [מועד החישוב, עתה] קטן מגיל 65, יוכפל סכום זה בהסתברות של אותו אדם להגיע חי לגיל 65 - מאותו גיל.

כיצד נעשה חישוב אקטוארי בגין מחצית הפנסיה שאדם חייב לותר עליה כל עוד הוא חי?

אם נגזר על אדם לותר על מחצית הפנסיה שלו, כל עוד הוא חי, ורוצים לדעת מהו הערך הנוכחי של המחצית, הסכום שחושב בפרק הקודם, נחלק לשניים בדיוק.

כיצד נעשה החישוב כשאדם חייב במחצית הפנסיה לאדם אחר כל עוד שניהם חיים ?

חישוב ערך המגיע לבת/בן זוג מתוך הפנסיה במסגרת איזון משאבים, נועד להחליף מצב שבו אדם יהא זכאי בעתיד - מדי חודש בחודש - לקבל את מחצית הפנסיה [נניח כי במקרה שלנו, כל זכויות הפנסיה הופקו בתקופת החיים המשותפת של בני הזוג].
במצב זה, בת/בן הזוג יקבל מדי חודש את מחצית הפנסיה שקרן הפנסיה תשלם לבן/בת הזוג. בן/בת הזוג יקבל את מחצית הפנסיה עד מותו של המקבל אותה מקרן הפנסיה. עם מותו של מקבל הפנסיה, הקרן תפסיק לשלם לו, וממילא גם מקבל המחצית יחדל לקבלה.
אך תשלום המחצית ייפסק גם במקרה שמקבל המחצית ימות. משמע מקבל הפנסיה אינו חייב לשלם ליורשי הנפטר את המחצית שבה היה חייב לבן הזוג כל עוד הוא חי.
משמע צריך להוסיף לחישוב עוד טור שבו הסתברויות בן הזוג המקבל את מחצית הפנסיה לחיות, וההסתברות המשותפת שלהם לחיות היא מכפלת ההסתברות של האחד בהסתברות של השני לחיות בכל שנה ושנה. ההסתברויות בטור זה מוכפלות ב- 1000 ש'ח של הפנסיה, ונוצר טור חדש של פנסיה ודאית.
הסכומים בטור זה מהוונים בריבית 3% לשנה, ונוצר טור חדש אשר סכום שורותיו הוא הערך הנוכחי של הפנסיה הצפויה במצב שהיא משולמת כל עוד שני בני הזוג חיים.
סכום זה הוא שנועד לחלוקה שווה בין בני הזוג..
אם החישוב ייעשה רק לפי הסתברויות של מקבל הפנסיה לחיות, ייגזר עליו לשלם במסגרת איזון המשאבים יותר מכפי שהיה צפוי לשלם מפנסיה שוטפת - כל עוד הוא חי וכל עוד בן הזוג חי - המוקדם בין השניים.
חישוב לפי תוחלת חיים יכול להביא לתוצאות שגויות !!!
לצורך הדוגמה נניח כי האשה זכאית למחצית הפנסיה של הבעל בפירוד.
קרנות הפנסיה או שאר הגופים המעניקים פנסיה במדינה אינם מכירים בגרושה כבן זוג לצורך פנסית שאירים, משמע, זכאותה של האשה לקבלת מחצית מהפנסיה של הבעל קשורה קשר בל ינתק לאורך חייו של הבעל.
אולם חלקה של האשה בפנסיה יפסיק להיות מועבר אליה גם במקרה בו היא תלך לעולמה.
משמע, לא ניתן להוון את הפנסיה בפירוד בהתחשב בתוחלת חייו של הבעל בלבד, אלא צריך לקחת בחשבון גם את האפשרות כי האשה תלך לעולמה וממילא מדובר פה על מושג חדש - תוחלת חיים משותפת.
למה הדבר דומה?:
לכל אדם ברור כי הסיכוי לקבל את המספר 6 בהטלת קוביה אחת גדול יותר מהסיכוי לקבלת המספר 6 בשתי קוביות.
חישוב ערך הפנסיה בפירוד דומה לסיכוי לקבלת המספר 6 בשתי הקוביות שכן הוא תלוי בהישרדותם של שני בני הזוג.
חישוב ערך הפנסיה המסתמך על תוחלת חיים של מקבל הפנסיה בלבד דומה לסיכוי לקבלת המספר 6 בקוביה אחת בלבד וממילא יתן תוצאה שגויה אשר איננה תואמת את המציאות בה חלקה של האשה בפנסיה יפסק בעת בה היא תלך לעולמה.
בנוסף, חישוב לפי תוחלת חיים יכול להביא גם לעיוותים איומים. נדגים לפי מקרה קיצון:
נניח כי שני בני זוג פנו לעריכת איזון הפנסיה כאשר לשניהם צפויה פנסיה חודשית בגין תקופת החיים המשותפת בסך 3,000 ¤ מגיל 65 אך הבעל מבוגר מאשתו ב- 15 שנה.
לפי תאורית תוחלת החיים, בעת בה תגיע האשה לגיל הפנסיה [65] יהיה כבר בעלה בר מינן וממילא לא מגיע לבעל בגין הפנסיה של אשתו כלום ורק לה מגיע חלק מלא בפנסיה החודשית שלו.
לכל בר דעת ברור כי מסקנה זו מעוותת, אך החישוב לפי תוחלת חיים מוביל אל מסקנה זו.
בחישוב הנכון כפי המוסבר לעיל, יודעת טבלת הסתברויות ההישרדות לתת מענה גם למקרה זה וממילא יוצמד ערך גם לחלקו של הבעל בפנסיה החודשית של פרודתו.
אם הגופים המעניקים פנסיה יכירו בפרודים כבני זוג לצורך פנסית השאירים, החישוב לפי תוחלת חיים והחישוב לפי הסתברויות ההישרדות אמורים יהיו להצביע על תוצאות דומות, אולם כל עוד הפרודים לא נחשבים כשאירים, חישוב לפי תוחלת חיים שגוי בבסיסו.

לסיכום ענין זה, חלוקת הפנסיה בין בני הזוג אפשרית בשתי דרכים:

1. היוון הפנסיה וחלוקת הסכום המהוון היום בין בני הזוג.
2. לחכות עד לתחילת מימוש הזכות לפנסיה, ולחלוק בה מדי חודש בחודשו.
ברור הדבר כי שתי האפשרויות אמורות להיות זהות בערכן הכלכלי.
באפשרות השניה ייפסק התשלום לבן הזוג הזכאי למחצית, אם בעל הפנסיה ימות או הזכאי למחצית ימות. חישוב ההיוון צריך לדמות מצב זה, ואומנם החישוב לפי הסתברויות ההישרדות מדמה מצב זה בדיוק.
החישוב לפי תוחלת חיים המתעלם מהעובדה שתשלום הפנסיה ייפסק גם עם פטירת הזכאי, יקנה לאחד הצדדים סכום גדול יותר מהמגיע לו לפי האפשרות השניה.

הנתונים/מסמכים הנדרשים לצורך חישוב ערך פנסיה בפירוד:

תאריכי הלידה של שני בני הזוג.
מועד הנישואין.
מועד הפירוד [=המועד עד אליו נחשבים הנכסים כמשותפים וממנו ואילך לא].
תקופת העבודה / החברות בגינה צמחה הזכאות לפנסיה.
12 תלושי השכר האחרונים - בפנסיה תקציבית ובקרנות הפנסיה בהן קיימת שיטת 3 השנים האחרונות התלושים משמשים לצורך חישוב השכר הקובע לפנסיה ובשאר הקרנות התלושים משמים לצורך הערכת הפנסיה המלאה הצפויה לשם חישוב חבות המס אשר תוחל גם על חלק הפנסיה שנצבר בתקופת החיים המשותפת.
הדו'ח השנתי האחרון של קרן הפנסיה ובקרנות פנסיה בהן נוהגת שיטת מנות הפנסיה צריך גם את הדו'ח השנתי של השנה שבה חל מועד הפירוד בין בני הזוג.
אם כבר מקבל פנסיה - 12 תלושי פנסיה אחרונים.
חלקיות המשרה לאורך כל שנות העבודה [חשוב מאוד בפנסיה תקציבית ובקרנות הפנסיה בהן קיימת שיטת 3 השנים האחרונות].
כיצד משערכים את הזכויות שנצברו בתקופת הנישואין בקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, תוכניות חיסכון וכדו':
תחום האקטואריה איננו רלוונטי כאשר באים להעריך זכויות בביטוח מנהלים, בקופות גמל בנקאיות או דמויות בנקאיות, בקרנות השתלמות, בתוכניות חיסכון או כשמדובר בחבויות הנובעות מהלוואות.
בגין זכויות אלו מדובר בחלוקת הסכומים שהצטברו בתקופת החיים המשותפת כפי שמדווחת הקופה.
הסיבה היא שכספי החיסכון נושאים את תשואות הקופה עד מועד פדיונה, משמעות ההיוון היא ניכוי התשואות ממועד הפדיון ועד מועד החישוב כך שאנו חוזרים בעצם לסכום המדווח ע'י הקופה.
סכומי חיסכון אשר יש לאזנם אך הם אינם נזילים מכח תקנות מס הכנסה ישוערכו עד מועד החישוב לפי תשואות
הקופה.
סכומים נזילים או סכומי חיסכון שנפדו ישוערכו עד מועד החישוב לפי הריבית בחוק פסיקת ריבית.
הנתונים/מסמכים הנדרשים לצורך חישוב זכויות אלו בפירוד:
תאריכי הלידה של שני בני הזוג.
מועד הנישואין.
מועד הפירוד [=המועד עד אליו נחשבים הנכסים כמשותפים וממנו ואילך לא].
מועד תחילת הקופה.
12 תלושי השכר האחרונים - התלושים משמים לצורך הערכת כלל הזכויות בפרישה לשם חישוב חבות המס אשר יוטל גם על החלק שנצבר בתקופת החיים המשותפת.
הדו'ח השנתי לשנה בה נקבע מועד הפירוד בין בני הזוג.

הערה חשובה:

אין להתעלם מהמידע שנצבר ממועד הפירוד ועד מועד החישוב, וזאת בשל העובדה כי איזון משאבים אמור להוות בחלק מהמקרים תחליף לתשלום העתידי, והחישוב במסגרת האיזון נעשה על בסיס החיזוי הטוב ביותר האפשרי של ההתפתחויות בעתיד. אם 'ההתפתחויות בעתיד' כבר הפכו למציאות, אין מקום לחזות את העבר ונותר רק הצורך לחזות את העתיד המתחיל במועד החישוב.
דוגמה: בני זוג נפרדו במועד מסוים. שנתיים לאחר מכן הם ביקשו לערוך 'איזון משאבים'. בין הנכסים היו לאחד מבני הזוג זכויות פנסיה, בשירות המדינה [פנסיה תקציבית]. בתוכנית הפנסיה התקציבית הפנסיה נגזרת מהדרגה האחרונה לפני הפרישה לפנסיה. בשנתיים שחלפו בין מועד הפירוד לבין מועד האיזון, עלה העובד בדרגה. עורך החישוה חישב את ערך הפנסיה לפי הדרגה החדשה, למרות שעברו כבר שנתיים ממועד הפירוד. הדבר נובע מהעובדה שבין תפקידיו של עורך איזון המשאבים מוטל עליו לחזות התפתחות הפנסיה. אסור לו לנבא, אך חובתו לעשות כמיטב יכולתו לביסוס הערכותיו. הואיל והגידול בדרגה כבר התהווה - לפני מועד החישוב - התיתר הצורך לחזות, וחלה החובה להשתמש במשכורת החדשה לפי הדרגה שנוספה.
קביעתי זו קיבלה ביסוס בפס'ד של כבוד השופט י. יעקבי-שווילי בבר'ע 000312/03.

סיכום לענין איזון משאבים

איזון משאבים נועד לחלק את המשאבים שנצברו בין בני זוג במרוצת שנות חייהם המשותפים, ובכלל זה את חלק המשאבים שנצברו ואשר צפויים ברגיל להיות משולמים בעתיד. דוגמה בולטת למשאבים שצפויים להיות משולמים בעתיד - פנסיה. הזכויות נצברו עד מועד הפירוד : מימושן צפוי אחרי מועד הפירוד. את ערך הזכויות הצפויות בעתיד עקב צמיחתן עד מועד הפירוד, מבקשים לאמוד במועד החישוב כדי לחלקן באותו מועד באופן שיאפשר סיום ההתחשבנות בין בני הזוג. בהעדר אומדן כזה לחלוקה, יימשכו היחסים הכלכליים בין בני הזוג עד מותו של אחד מהם. החלוקה נעשית בדרך כלל תוך שיתוף נכסים פיננסיים אחרים שאותם ניתן לחלק ממש בעת החישוב. לנכסים אלה יש, בדרך כלל, ערך לפי הדיווחים של הגופים הפיננסיים.
לנכסים הפיננסיים נוספים נכסים אחרים - לעתים בית או דירה הוא הנכס הגדול שבהם - ושיתוף כל אלה מאפשר התנתקות במסגרת איזון משאבים. אחד מבני הזוג יכול - לדוגמה - לוותר על חלקו בדירה, ובן הזוג האחר יוותר על חלקו בפנסיה, וייתכנו כמובן שילובים אחרים - לפי ההרכב של נכסי הנפרדים.
ייתכן שיש להם יתרות הלוואות אשר לא סולקו עדיין. את ההערכות בתחומי הביטוח הפנסיוני - בעיקר בתחום הפנסיה - מוכרחים לעשות בעזרת אקטואר או כלכלן או רו'ח המתמחים בביטוח פנסיוני.
תחום האקטואריה מעורב בחישוב כאשר מדובר בהבאת סכומים מהעתיד להיום - לא ניתן לחשב ערך פנסיה או מענקים הצפויים להיות משולמים בעתיד ללא שימוש באקטואריה. עם זאת, כאמור לעיל, התעקשות לבחור באקטואר בהשכלתו [ללא בדיקה כי הוא מצוי בתחום הפנסיוני] ולא במומחה המצוי בתחום הפנסיוני יכולה לגרום נזק כבד בחישוב.
בחישוב האקטוארי טמונות הסתברויות תמותה ['תוחלת חיים'], ריבית מוכתבת או שיש להניח, ומשתנים נוספים.
ערכה של תוכנית פנסיה מחושב לפי הצפוי ממנה בעתיד בהתחשב בכספים שהושקעו בה בעבר, וכמעט תמיד אין זהות בין מה שהושקע לבין הזכויות שנצברו, או בין ערך הפדיון שהקרן מדווחת עליו לבין ערך זכויות הפנסיה. קרן פנסיה מדווחת לעתים על סכומים שנצברו אצלה כחיסכון, אך לעולם אין היא מדווחת על ערך הפנסיה שנצבר אצלה.

דן שפרינצק - מנהל חברת תצפית ייעוץ והדרכה בע'מ
לחברה אין קשר כלכלי ישיר או עקיף עם חברות ביטוח, קרן פנסיה, קופות גמל, סוכן ביטוח ובנק. http://tazpit.com

המידע שהובא כאן אינו מהוה תחליף לייעוץ מקצועי.

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח